ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อัตราปริมาตรโพรงกะโหลกต่อปริมาตรกะโหลกของ สัตว์ เลีย้งลูกด้วยนม 25 ชนิด

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : อัตราปริมาตรโพรงกะโหลกต่อปริมาตรกะโหลกของ สัตว์ เลีย้งลูกด้วยนม 25 ชนิด
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : อัตราปริมาตรโพรงกะโหลกต่อปริมาตรกะโหลกของ สัตว์ เลีย้งลูกด้วยนม 25 ชนิด
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:33

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:33