ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกระดูกยาวระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ (วัว สุนัข ม้า ลิงและสุกร)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกระดูกยาวระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ (วัว สุนัข ม้า ลิงและสุกร)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การเปรียบเทียบความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของกระดูกยาวระหว่างมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่ใช่มนุษย์ (วัว สุนัข ม้า ลิงและสุกร)
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:33

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-06 13:31:44