ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Preliminary study to test the feasibility of sex Identification of human (Homo sapiens) bones based on differences in elemental profiles determined by handheld X-ray fluorescence

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Preliminary study to test the feasibility of sex Identification of human (Homo sapiens) bones based on differences in elemental profiles determined by handheld X-ray fluorescence
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preliminary study to test the feasibility of sex Identification of human (Homo sapiens) bones based on differences in elemental profiles determined by handheld X-ray fluorescence
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:34

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 20:28:27