ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Chondroprotective potential of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. in experimentally induced cartilage degradation in the explants culture model.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Chondroprotective potential of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. in experimentally induced cartilage degradation in the explants culture model.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Chondroprotective potential of Phyllanthus amarus Schum. & Thonn. in experimentally induced cartilage degradation in the explants culture model.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 04:08:34

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-06 13:31:54