ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A Sensitive and Disposable Graphene Oxide Electrochemical Immunosensor for Label-free Detection of Human Immunoglobulin

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 05:01:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:20