ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

A Disposable and Flexible Graphene Electrode Fabricated by Inkjet Printing of an Aqueous Surfactant-free Graphene Oxide Dispersion

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : A Disposable and Flexible Graphene Electrode Fabricated by Inkjet Printing of an Aqueous Surfactant-free Graphene Oxide Dispersion
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Disposable and Flexible Graphene Electrode Fabricated by Inkjet Printing of an Aqueous Surfactant-free Graphene Oxide Dispersion
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 05:01:53

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:21