ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Control of Pain in Lung Cancer Patients: an Integrated Review

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Control of Pain in Lung Cancer Patients: an Integrated Review
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Techniques for Control of Pain in Lung Cancer Patients: an Integrated Review
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. กรรณิกา ทองอุบล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 09:45:25

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:23