ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : สำรวจความชุกของโรคความดันโลหิตสูงของพระสงฆ์ไทยในเขตภาคกลาง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อ. กรรณิกา ทองอุบล
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาบาลศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 09:49:04

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:25