ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาสมรรถนะการประกอบการตลอดโซ่อุปทานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กรอบ CLMV ( Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) : กรณีอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือตอนบน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาสมรรถนะการประกอบการตลอดโซ่อุปทานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กรอบ CLMV ( Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) : กรณีอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือตอนบน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาสมรรถนะการประกอบการตลอดโซ่อุปทานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กรอบ CLMV ( Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) : กรณีอุตสาหกรรมอาหารภาคเหนือตอนบน
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-03-06 10:44:04

แก้ไขล่าสุดโดย : mosadmin1313 mosadmin1313 2560-05-05 18:04:42