ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Sustainability of profit and corporate social responsibility: Mathematical modeling with phase diagram.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. คมสัน สุริยะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-04-20 02:27:49

แก้ไขล่าสุดโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-04-20 02:27:49