ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอทานอลจกเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-10 22:17:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-10 22:17:24