ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอทานอลจกเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจกเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of ethanol from Pineapple peel with Acchrom Tces cerevisiae freeze cell
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-10 22:17:24

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-10 22:17:24