ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบน้ำหมุนเวียน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบน้ำหมุนเวียน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Research and Development for Suitable Nitrogen Theatment in Coastal Aquacuture Using Recircuting Aquacuture Systems
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
ชื่อนักวิจัยร่วม : นพดล ศุกระกาญจน์
ชื่อนักวิจัยร่วม : สุภฎา คีรีรัฐนิคม
ชื่อนักวิจัยร่วม : นิคม ละอองศิริวงศ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (Environmental Microbiology)

TAG

แบคทีเรียดีไนตรีไฟอิง, ระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน RSM

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-27 14:42:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-27 14:42:13