ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator (2)

สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้เอนไซม์ในการสกัดและทำบริสุทธิ์พอลิไฮดรอกซีบิวทิเรตจากเชื้อ Cupriavidus necator (2)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Enzymatic recovery and purification of polyhydroxybutyrate from Cupriavidus necator 2
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี

TAG

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-28 11:09:04

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-06-28 11:09:04