ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับพืชสมุนไพร จังหวัดพัทลุง

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : วราภรณ์ ทะนงศักดิ์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

พืชสมุนไพร, ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 11:47:39

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 11:47:39