ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบหมุนเวียน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การวิจัยและพัฒนาระบบบำบัดไนโตรเจนที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งแบบหมุนเวียน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Research and Development of Suitable Nitrogen Treatment Systems for Coastal Shrimp Aquaculture
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร. นุกูล อินทระสังขา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
นักวิจัยร่วม
ชื่อนักวิจัยร่วม : สมพงศ์ โอทอง
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 14:47:05

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 14:47:05