ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์และการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2542 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2542 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสัณฐานวิทยา กายวิภาคศาสตร์และการใช้ประโยชน์ของสาหร่ายทะเลในภาคใต้ของประเทศไทย
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Study of Morphology, Anatomy and Local Economical Aspects of Marine Algae in Southern Thailand.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านสมุทรศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 15:13:47

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 15:19:45