ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาสัณฐาน กายวิภาค และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชสมุนไพรพากรูด (Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study of Morphology, Anatomy and Tissue Culture of Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 15:24:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-07-08 15:24:13