ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมีและชีวภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-06 07:10:42

แก้ไขล่าสุดโดย : -