ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมีและชีวภาพ

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตไบโอดีเซลจากตะกอนน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มด้วยกระบวนการเร่งทางเคมีและชีวภาพ
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Biodiesel production from wastewater sludge, palm oil extraction plant with chemical and biological acceleration
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering)
สาขาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยาทางอาหาร (Food Microbiology)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-06 07:10:42

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-13 21:24:37