ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Miicro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province,Thailand

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2557 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Miicro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province,Thailand
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Miicro-siting Wind Resource Assessment and Near Shore Wind Farm Analysis in Pakpanang District, Nakhon Si Thammarat Province,Thailand
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-08 01:01:20

แก้ไขล่าสุดโดย : -