ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Biochemical Properties and Antioxident Activity of Pineapple (Smooth Cayenne) Core Extract

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-08-10 06:25:48

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-09-13 21:23:32