ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Evalution of varions crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of ployhydroxyalkanoates

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Evalution of varions crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of ployhydroxyalkanoates
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Evalution of varions crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of ployhydroxyalkanoates
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-08-10 06:25:49

แก้ไขล่าสุดโดย : -