ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ANAEROBIC CO-DIGISTION BIOMETHANATION OF CANNERY SEAFOOD WASTEWATER WITH MICROCYTIS SP; BLUE GREEN ALGAE WITH/WIHOUT GLYEROL WASTE

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2560-08-11 12:08:29

แก้ไขล่าสุดโดย : -