ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Evalution of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Evalution of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Evalution of various crud enzyme from agricultural waste for recovery and purification of polyhydroxyalkanoates
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-14 04:13:27

แก้ไขล่าสุดโดย : -