ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาการเผาไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากขยะ RDF-5

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาการเผาไหม้และการผลิตโปรดิวเซอร์แก๊สจากขยะ RDF-5
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Study on Combustion and Production of Gas Producer from RDF-5 Waste
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-14 09:49:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -