ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย 2

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้าฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งทะเล สำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) บริเวณ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ประเทศไทย 2
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Feasibility Study of Offshore Wind Turbine Power Plant For Small Power Producer (SPP) in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat, Thailand 2
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : อาจารย์ ดร. ธเนศ ไชยชนะ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านฟิสิกส์
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมพลังงานทางเลือก

TAG

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-15 12:01:45

แก้ไขล่าสุดโดย : ธมลพรรณ จุลพูล 2561-06-04 15:11:19