ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดด้วยเซลล์ตรึง Acchromtces cerevisiae
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Production of ethanol from pineapple peel with Acchromtces cerevisiae free cell
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-15 10:06:02

แก้ไขล่าสุดโดย : -