ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Screening and identification of plyhydroxyyalkanoates producing bacteria and biochemical characterzation of their possible application

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2555 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2555 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Screening and identification of plyhydroxyyalkanoates producing bacteria and biochemical characterzation of their possible application
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Screening and identification of plyhydroxyyalkanoates producing bacteria and biochemical characterzation of their possible application
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชศาสตร์ ชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-15 12:08:23

แก้ไขล่าสุดโดย : -