ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

The Production of Polyhydroxyalkanoate by Bacillus licheniformis Using Sequential Mutagenesis Biogas Production

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2556 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
  • ชื่อผลงานวิจัย : The Production of Polyhydroxyalkanoate by Bacillus licheniformis Using Sequential Mutagenesis Biogas Production
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : The Production of Polyhydroxyalkanoate by Bacillus licheniformis Using Sequential Mutagenesis Biogas Production
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กนกพร สังขรักษ์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยทักษิณ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีวเคมี
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านเคมี

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : เสาวภาคย์ ศรีชุมพวง 2560-08-15 03:54:48

แก้ไขล่าสุดโดย : -