ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

INCIDENCE AND PRESENCE OF VIRULENCE FACTORS OF STREPTOCOCCUS SUIS INFECTION IN SLAUGHTERED PIGS FROM CHIANG MAI, THAILAND.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ สาขาสัตวศาสตร์

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2560-08-17 09:13:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -