ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

อิทธิพลของสีพื้นหลังต่อการเจริญเติบโต การอยู่รอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียด ของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis)

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายใน -เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : อิทธิพลของสีพื้นหลังต่อการเจริญเติบโต การอยู่รอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียด ของปลาสลิด (Trichogaster pectoralis)
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effects of background color on growth performance, survival and skin color of snakeskin gourami (Trichogaster pectoralis) juveniles reared in aquaria
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ปาริชาต นิลวิเชียร
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

ผลงานอื่นๆ

แหล่งของแคโรทีนอยด์ธรรมชาติที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและความเข้มสีของปลาแฟนซีคาร์ฟอิทธิพลของสีถังที่มีผลต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด สีผิวและการตอบสนองต่อความเครียดในปลาดุกบิ๊กอุยการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในหอยตระโกรมกรามขาวโดยใช้เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีลำดับเบสยุคใหม่การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์สำหรับหอยนางรมพันธุ์ใหญ่โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ลำดับเบสยุคใหม่การพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อใช้ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหอยนางรมพันธุ์ใหญ่ (Crassostrea belcheri)
ดูทั้งหมด

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 01:27:56

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 01:27:56