ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การใช้เอธิลีนคาร์บอเนตเป็นพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานผสมพอลิเอธิลีนออกไซด์

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายใน -เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : การใช้เอธิลีนคาร์บอเนตเป็นพลาสติไซเซอร์ต่อสมบัติและค่าการนำไฟฟ้าของพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ชนิดแข็งจากไคโตซานผสมพอลิเอธิลีนออกไซด์
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of EC Plasticizer on the Properties and Ionic Conductivity of CS/PEO blend Solid Polymer Electrolyte
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 01:54:00

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 01:54:00