ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของการใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลซึ่งมีน้าหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็นพลาสติไซเซอร์ ต่อสมบัติเชิงกายภาพ และเชิงเคมีของลิเทียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จากไคโตซาน

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2558 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ แหล่งเงินทุน:ภายใน -เงินรายได้มหาวิทยาลัย
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของการใช้พอลิเอธิลีนไกลคอลซึ่งมีน้าหนักโมเลกุลแตกต่างกันเป็นพลาสติไซเซอร์ ต่อสมบัติเชิงกายภาพ และเชิงเคมีของลิเทียมพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จากไคโตซาน
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of Using Polyethylene glycol (PEG) with Different Molecular Weight as Plasticizer on Physical and Chemical Properties of Chitosan Based Lithium Polymer Electrolyte
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. ณัฐธิดา รักกะเปา
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 02:01:27

แก้ไขล่าสุดโดย : อมิตา สายวารี 2560-10-04 02:01:27