ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 และประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 และประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อผลผลิตสาหร่าย Chlorella sp. TISTR 8432 และประสิทธิภาพของการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -