ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Effect of spices and herbs on the growth of Pichia burtonii DA 69 and Saccharomyces cerevisiae Biot 88 using the application of Plackett-Burman screening design.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2554 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Effect of spices and herbs on the growth of Pichia burtonii DA 69 and Saccharomyces cerevisiae Biot 88 using the application of Plackett-Burman screening design.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Effect of spices and herbs on the growth of Pichia burtonii DA 69 and Saccharomyces cerevisiae Biot 88 using the application of Plackett-Burman screening design.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -