ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR).

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2552 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR).
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Biocoagulation of dairy wastewater by Lactobacillus casei TISTR 1500 for protein recovery using micro-aerobic sequencing batch reactor (micro-aerobic SBR).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -