ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part I. Optimal Condition for Lactic Acid Fermentation Using a Micro-Aerobic Sequencing Batch Reactor (Micro-Aerobic SBR) with Immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and Microbial Communities.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part I. Optimal Condition for Lactic Acid Fermentation Using a Micro-Aerobic Sequencing Batch Reactor (Micro-Aerobic SBR) with Immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and Microbial Communities.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Treatability of Cheese Whey for Single-Cell Protein Production in Non-Sterile Systems: Part I. Optimal Condition for Lactic Acid Fermentation Using a Micro-Aerobic Sequencing Batch Reactor (Micro-Aerobic SBR) with Immobilized Lactobacillus plantarum TISTR 2265 and Microbial Communities.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -