ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Influence of azo dye in lactic acid production under open fermentation system from whey by micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) using free cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Influence of azo dye in lactic acid production under open fermentation system from whey by micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) using free cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Influence of azo dye in lactic acid production under open fermentation system from whey by micro-aerobic Sequencing Batch Reactor (micro-aerobic SBR) using free cell suspensions of Lactobacillus casei TISTR 1500.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -