ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Optimization of methyl orange decolorization by freely suspended cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 using Response Surface Methodology (RSM) via Central Composite Design (CCD).

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : Optimization of methyl orange decolorization by freely suspended cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 using Response Surface Methodology (RSM) via Central Composite Design (CCD).
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Optimization of methyl orange decolorization by freely suspended cells of Lactobacillus casei TISTR 1500 using Response Surface Methodology (RSM) via Central Composite Design (CCD).
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -