ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Statistical modelling and optimisation for exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus in submerged fermentation under high salinity stress.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2556 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Statistical modelling and optimisation for exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus in submerged fermentation under high salinity stress.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Statistical modelling and optimisation for exopolysaccharide production by Lactobacillus confusus in submerged fermentation under high salinity stress.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -