ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Solid state fermentation for extracellular polysaccharide production by Lactobacillus confusus with coconut water and sugar cane juice as renewable wastes

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2553 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Solid state fermentation for extracellular polysaccharide production by Lactobacillus confusus with coconut water and sugar cane juice as renewable wastes
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Solid state fermentation for extracellular polysaccharide production by Lactobacillus confusus with coconut water and sugar cane juice as renewable wastes
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:23:24

แก้ไขล่าสุดโดย : -