ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

แผนงานวิจัยการเพิ่มมูลค่าของเมล็ดพืชสมุนไพรไทย

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

TAG

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-02-08 09:34:29

แก้ไขล่าสุดโดย : ฐิติชญา คำก๋อง 2563-02-29 17:42:41