ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

โครงการการพัฒนาต้นแบบเครื่องคัดขนาดและนับลูกพันธ์ปลา

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2561 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-02-20 02:59:43

แก้ไขล่าสุดโดย : ภัคนภัสส์ ไชยวรรณวงศ์ 2561-09-25 11:28:05