ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Preventive effect of Nile tilapia hydrolysate against oxidative damage of HepG2 cells and DNA mediated by H2O2 and AAPH.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 11:31:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -