ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

Antioxidant activity of the extract from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown in Northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated Eastern little tuna slices.

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2559 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : Antioxidant activity of the extract from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown in Northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated Eastern little tuna slices.
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Antioxidant activity of the extract from freshwater macroalgae (Cladophora glomerata) grown in Northern Thailand and its preventive effect against lipid oxidation of refrigerated Eastern little tuna slices.
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ดร. สุธาสินี ญาณภักดี
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-03-14 11:31:32

แก้ไขล่าสุดโดย : -