ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่

ปีที่สิ้นสุดการทำโครงการ :2559 ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ แหล่งเงินทุน:แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การศึกษาแนวโน้มด้านสาธารณสุขของประชาชนบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ และอาชีวอนามัย ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้ากระบี่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : Trend of Public Health of People Living around The Krabi Power Plant and Occupational Health and Safety of the Operational officers
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
แหล่งข้อมูลทางเว็บไซต์
แหล่งข้อมูล ลิ้งอ้างอิง
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์http://rdo.psu.ac.th/Rese...

TAG

สร้างโดย : อมิตา สายวารี 2561-03-19 00:42:39

แก้ไขล่าสุดโดย : นภัสวรรณ เสียมไหม 2561-09-25 21:37:52