ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อยงระดับคุณภาพวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2560 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่กำลังทำ
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศ

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : สกลวัฒน์ กมลงาม 2561-05-24 09:48:50

แก้ไขล่าสุดโดย : -