ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2557 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : สีของอาคารย่านประตูท่าแพเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางกายภาพของเมืองเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 07:04:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -