ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของเชียงใหม่และหลวงพระบาง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2546 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : ภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทที่อยู่อาศัยของเชียงใหม่และหลวงพระบาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : A Local Intelligence in Vernacular Houses in Chiang Mai and Luang Prabang
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 07:04:59

แก้ไขล่าสุดโดย : -