ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วกับความเสื่อมล้ำทางรายได้และความเสื่อมถอยทางศิลปกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2558 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ทำสำเร็จ
  • ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วกับความเสื่อมล้ำทางรายได้และความเสื่อมถอยทางศิลปกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็วกับความเสื่อมล้ำทางรายได้และความเสื่อมถอยทางศิลปกรรมพื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 07:05:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -