ข้อมูลผลงานวิจัย (RESEARCH INFO)

ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพระบาง

ปีที่เริ่มทำโครงการ :2549 สถานภาพผลงาน :งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
  • ชื่อผลงานวิจัย : ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพระบาง
  • ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาอังกฤษ) : ภูมิปัญญาในสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประเภทที่อยู่อาศัยของจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพระบาง
  • ชื่อเจ้าของผลงาน : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • หน่วยงานเจ้าของผลงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาผลงานวิจัย
ประเภทความเชี่ยวชาญ สาขา
สาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

TAG

KEYWORD

สร้างโดย : จาริยา ฤกษ์ลัดดาพรรณ 2561-05-31 07:05:00

แก้ไขล่าสุดโดย : -